Gourmet Fesztivál-Álmok Álmodói 20 játékszabály

Gourmet Fesztivál részvételi- és nyereményjáték szabályzata

1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – szervezője és lebonyolítója a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20., cégjegyzékszáma: 01-09-895196, adószáma: 20644633-2-41, képviseli: Dankó Virág Cecília ügyvezető igazgató) – a továbbiakban: Szervező/Lebonyolító -.

2. A Játék neve és rövid leírása

2.1. A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) megnevezése: Ki volt az a magyar feltaláló, aki nélkül nem jöhetett létre a fröccs?

2.2. Rövid leírása: A Szervező: „Ki volt az a magyar feltaláló, aki nélkül nem jöhetett létre a fröccs?” néven hirdet játékot a Facebookon, amelynek keretében a Játékosnak meg kell tippelnie és kommentben elküldeni a helyes választ. A Játék keretében öt (5) Facebook felhasználó megnyerheti az 5×2 db belépő egyikét a Gourmet Fesztiválra. A Játék menetére vonatkozó szabályok az 5. pontban kerülnek meghatározásra.

2.3. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét. A nyereményjáték nem a Facebook által szervezett vagy szponzorált esemény. A Játékban résztvevők elfogadják a Facebook felhasználási feltételeit, amelyre a Szervezőnek nincs ráhatása.

3. A Játék résztvevői, feltételei

A „Ki volt az a magyar feltaláló, aki nélkül nem jöhetett létre a fröccs?” játék meghirdetése az Álmok Álmodói 20 Facebook oldalán történik. A játékban és a sorsolásban történő részvétel önkéntes. A helyes választ adók között a nyeremények kiosztása online sorsoló program igénybevételével történik.

3.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 16. életévét betöltött természetes személy, aki Facebook regisztrációval rendelkező magyar állampolgár – a továbbiakban: Játékos -.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, továbbá egyéb, a Játékban részt vevő, érintett szerződött partnerei alkalmazásában állók, valamint azok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

3.2. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte jelen Játékszabályzatot, és az abban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, vagy az a leírtak alapján nem egyértelmű, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, vagy nem felel meg a Szervező által meghatározott részvételre vonatkozó szabályoknak, úgy nem jogosult a Játékban való részvételre, továbbá a Játékból automatikusan kizárásra kerül, illetve Nyertes játékos esetén a nyereményre való jogosultságát elveszíti Amennyiben a Játékos/Nyertes megsérti a jelen szabályzatban foglaltakat (így különösen, de nem kizárólag: Facebook profil helyett robotokat használ fel a játékban való részvétel céljából, viselkedésével, kommentjeivel másokban megbotránkozást kelt, mások jogát sérti stb.), a Szervező fenntartja a jogot,, hogy az adott játékost a Játékból azonnali hatállyal és előzetes figyelmeztetés nélkül kizárja. A Facebook felhasználási feltételeit megsértőkkel szemben a Facebook jogosult eljárni, melyre Szervező nem rendelkezik ráhatással.

3.3. A Játékban a Játékszabályzatban meghatározott azon játékosok jogosultak részt venni, akik az Álmok Álmodói Facebook oldalát kedvelik, illetve akik a Álmok Álmodói 20 Facebook oldalán (https://www.facebook.com/almokalmodoi20) közzétett bejegyzéséhez kommentben megírják válaszukat a bejegyzésben feltett kérdéshez. A Szervező az üzenet formájában megküldött válaszokat nem veszi figyelembe.

3.4. A nyereménysorsoláson azok a Játékosok jogosultak részt venni, akik a Játék időtartama alatt helyes választ adtak a feltett kérdésre.

3.5. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Játék időtartama előtt és után válaszoló Játékos nem jogosult a Játékban való részvételre.

3.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja valamennyi jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban egyebek mellett, de nem kizárólag csalást/ követ el, jogtalan előny próbál szerezni, más adataival visszaél vagy viselkedésével, hozzászólásaival másokban félelmet vagy megbotránkozást kelt.

3.7. A Válaszokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Válaszokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

3.8. A Játékos válasza beküldésével tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan – kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

3.9. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

4. A játék időtartama, a nyereménysorsolás időpontja

4.1. A Játék 2022. május 18. napjától 2022. május 26. napjáig tart – a továbbiakban: Játék időtartama – magyar idő szerint.

4.2. A nyereménysorsolás időpontja: 2022. május 26. 15 óra 00 perc

5. A Játék menete

5.1. Nyereménysorsolás

5.1.1. Szervező a 4.2. pontban meghatározott időpontban, az 6.1.1. pontban meghatározott Nyereményre vonatkozóan nyertest – a továbbiakban: Nyertes – sorsol ki a Játékosok közül, akik a 3.4. pontban foglaltak szerint helyes választ adtak a játék Szervező által meghirdetett időtartama alatt.

5.1.2. A sorsolás menete, a Nyertes meghatározása: a Szervező valamennyi helyes válaszadó közül a https://socialwinner.besocial.hu/weboldal segítségével véletlenszerű számot generálásával választja ki a nyertest a 2022. május 26.  napján 15 óra 00 perckor megtartandó sorsolás folyamán. Amennyiben a Nyertes játékos a jelen Játékszabályzat szerint kizárásra kerül, úgy a helyét a sorban következő játékos veszi át, amennyiben megfelel a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, ha nem, úgy a Szervező újabb sorsolást tart, amelyről soron kívüli posztban értesíti a Játékosokat.

5.2. Érvénytelen Válasz

5.2.1. Érvénytelen a Válasz, amennyiben:

– a Játékos nem töltötte be a 16. életévét,

– a Játékos nem magyar állampolgár,

– a Játékos nem természetes személy,

– a Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy,

– a Játékos a Szervező vagy a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb személy alkalmazottja vagy egyéb foglalkoztatottja, vagy ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,

Nem jogosult nyereményre a játékos

– amennyiben nyereményéről egyértelműen lemond,

– a 6.2.1. pontban foglaltak bekövetkezése esetén,

– amennyiben a Nyertes Játékos a Nyertes kihirdetését követően 2 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező felé az kommunikacio@millenaris.hu elérhetőségén,

– a Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését,

– amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 3.6. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon viselkedésével vagy tevékenységével megsérti a Játékszabályzatot.

6. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

6.1. Nyeremények

6.1.1. A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra (a továbbiakban: Nyeremény)

– 5×2 db belépő egyikét a Gourmet Fesztiválra

6.1.2. A Nyeremények sorsolása a Játék időtartama leteltét követően történik. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Játék leteltét követően 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt nem veszi át, azt vagy azzal egyenértékű, a nyereményt helyettesítő nyereményt/jutalmat a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező a nyeremény átadását megelőzően jogosult megvizsgálja, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

Nyertes a nyereményt az esemény végéig, azaz 2022. május 29. napjáig használhatja fel.

6.1.3. A Nyertes nem jogosult nyereményének átruházására a nyeremény készpénzre vagy más nyereményre, jutalomra át nem válthatók.

6.2. Nyertesek értesítése

6.2.1. A Szervező a Nyeremények Nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 2 (kettő) munkanapon belül Facebookon privát üzenetben értesíti. Amennyiben Szervező a Nyertest a Válasz során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

6.3. Nyeremények átadása

6.3.1. A Nyeremények átvételének részleteit a Nyertessel Facebook üzenetben egyezteti a Szervező.

6.3.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


7. Adatvédelem

7.1. A Játék során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos, az adatkezelő személyére vonatkozó adatok:

 • Adatkezelő neve: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Adatkezelő székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20
 • Adatkezelő e-mail címe: dpo@millenaris.hu

7.2. A Játékos/Nyertes a Játékban való részvétellel, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének 6. cikk (1) a.) pontja alapján – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban –, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező a Facebook oldalán a nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozza.

A kezelt személyes adatok köre:

 • Nyertes neve
 • Nyertes email címe

A kezelt személyes adatok célja:

 • Szervező által meghirdetésre kerülő Játék során kisorsolt nyeremény Nyerteshez való eljuttatása.

7.3. A Nyertesként kisorsolt Játékos adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részére kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg.

7.4. A Játékosok adatait a Szervezőn/Lebonyolítón és alkalmazottain kívül más nem ismerheti meg, Szervező adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

7.5. A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult

 • hozzáférést kérnia személyes adataihoz, e körben a Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;
 • a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni, e körben a Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbíttetésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;
 • a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni, melynek keretében a Játékos jogosult arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre;
 • személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni;
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti; valamint

Az érintettet megillető jogorvoslati jog gyakorlása

 • közvetlenül a hatósághoz fordulnijogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervezőt az ügy tisztázása és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-1–.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.


8. Adózás és költségek

A Nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget, illetve a járulékos költségeket a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog.  Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor módosíthatja a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

Budapest, 2022. május 17.